Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Will to balance


Als u een training bij mij volgt of een afspraak voor een massagebehandeling maakt, ga ik ervan uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Will to balance en cliënt waarop Will to balance deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen Will to balance

Will to balance zal de trainingen en behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment voor Will to balance bekende en toepasbare oefenmethode en behandelmethode uitvoeren.
Will to balance zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3. Afspraken trainingen

De cliënt moet verhindering voor een training zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 2 uur voorafgaande aan de training van  Will to balance melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Will to balance het gehele honorarium voor de afgesproken training aan de cliënt berekenen. Will to balance moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 2 uur voorafgaande aan de training aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

4. Afspraken en behandelingen

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Will to balancemelden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Will to balance50% van het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Bij een no show, het niet opdagen voor een afspraak mag Will to balance het gehele bedrag in rekening brengen. Will to balance moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

5. Betaling.

Will to balance vermeldt alle prijzen van behandelingen en trainingen zichtbaar op haar website (www.willtobalance.nl).

Will to balance vermeldt prijswijzigingen minimaal 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op haar website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient voor of direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling te voldoen.

De cliënt dient voor aanvang van of direct na de training de rittenkaart te laten aftekenen of de betaling van de training te voldoen

Betaling van de rittenkaart voor de trainingen dienen voor aanvang van de eerste training te zijn voldaan op opgegeven rekeningnummer van Will to balance. Na het verstrijken van de betalingstermijn en de 1ste betalingsherinnering wordt er € 25,- administratie kosten in rekening ingebracht.

 

6. Persoonsgegevens & privacy.

De cliënt voorziet Will to balance vóór de eerste training of behandeling van alle gegevens, waarvan Will to balance aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de trainingen en of behandelingen. Will to balance behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

In het privacy regelement van Will to balance vind je belangrijke informatie over de persoonsgegevens die Will to balance verwerkt, op welke manier en waarom, conform de Europese Privacywetgeving zoals deze is vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018. Bij strijdigheid tussen de bepalingen van het Privacy statement en de algemene voorwaarden, gaan de bepalingen van het privacy regelement voor op de algemene voorwaarden.

Will to balance zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

7. Geheimhouding.

Will to balance is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de training of behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Will to balanceverplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

8. Aansprakelijkheid.

Will to balance is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Will to balance is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Will to balance is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de training of afspraak.

 

9. Beschadiging & diefstal.

Will to balance heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Will to balance meldt diefstal altijd bij de politie.

 

10. Klachten.

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een training, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Will to balance.
Will to balance moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Will to balance de behandeling of training opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Will to balance en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

11. Behoorlijk gedrag.

De cliënt behoort zich in de praktijk, tijdens ambulante behandeling en tijdens de training behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Will to balance het recht de behandeling te staken of de cliënt van de training te verwijderen zonder verdere opgaaf van redenen.

 

12. Recht.

Op elke overeenkomst tussen Will to balance en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Will to balance


Zandvoort 09-06-2022